Sony Xperia XA là smartphone thú v?, model này có giá bán r? nh?t trong dòng X, ???c ch?m chút nhi?u v? thi?t k?. Máy có màn hình 5 inch, ?? phân gi?i HD. Mép màn hình ???c mài cong 2,5D, vi?n màn hình m?ng, góc nhìn r?ng cho kh? n?ng gi?i trí xem phim ?n t??ng.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 2Sony Xperia XA ???c trang b? máy ?nh ph? 8 MP, góc r?ng 88 ??, h? tr? nhi?u ch? ?? thông minh nh? l?y nét t? ??ng, ch?p ?nh HDR.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 3Máy dùng chip lõi 8, MTK 6755, RAM 2 GB, b? nh? trong 16 GB, th?i pin 2.300 mAh cho th?i gian s? d?ng lên ??n 2 ngày cùng công ngh? s?c nhanh.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 4Sony v?n gi? l?i nh?ng ???ng nét thi?t k? truy?n th?ng c?a h? t? khung máy vuông v?c ??n cách b? trí các c?m phím c?ng. T?t c? ??u ???c làm tinh gi?n, ?? hoàn thi?n cao có th? d? dàng s? dung b?ng 1 tay.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 5Khung máy c?a Xperia XA s? d?ng ch?t li?u nh?a gi? kim lo?i. T?i Vi?t Nam, máy s? có ??y ?? 4 màu là: Tr?ng, ?en, vàng chanh và vàng h?ng.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 6Xperia XA h? tr? 2 SIM, k?t n?i LTE 4G, dùng khe c?m th? nh? riêng v?i dung l??ng l?u tr? t?i ?a lên ??n 200 GB.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 7Gi?c c?m tai nghe ???c b? trí ? c?nh trên, t??ng t? nhi?u model tr??c ?ó c?a Sony.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 8Loa ngoài ???c b? trí ? c?nh d??i thay vì n?m ??i x?ng trên màn hình nh? Xperia X.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 9M?t l?ng ???c làm ph?ng, ma sát t?t và ít bám vân tay. C?m máy ?nh n?m chìm trong thân máy.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 10Máy ?nh chính có ?? phân gi?i 13 MP, dùng c?m bi?n Exmor RS, công ngh? l?y nét lai d? ?oán chuy?n ??ng. Ng??i dùng c?ng có th? nh?p ?úp vào chím ch?p hình ?? m? nhanh máy ?nh.

Dung thu Sony Xperia XA gia 7 trieu ban o Viet Nam hinh anh 11Tr?i nghi?m th?c t? cho th?y, Sony Xperia XA cho c?m giác c?m n?m r?t v?a v?n, máy ?nh ??p, b?t nét nhanh, màn hình ??p, ?? phân gi?i cao. Trong t?m giá 7 tri?u, Sony Xperia s? là l?a ch?n t?t khi có thi?t k? ??p, c?u hình t?t cùng nhi?u công ngh? thông minh.